مدارک مورد نیاز جهت خرید و فروش ارز از صرافى رازقى

کارت ملی هوشمند و یا شناسنامه به همراه رسید تعویض کارت ملی قدیمى کارت بانکی و شماره موبایل به نام شخص خریدار