خرید حواله

به دستور بانک مرکزی تمامی حواله جات فقط از طریق سامانه نیما انجام میشود